Ginekologai (2023)

(Video) Pirmas kartas pas ginekologą: kaip jam pasiruošti?

(Video) Akušerio-ginekologo kabinetas Medicinos diagnostikos ir gydymo centre, V. Grybo g.32, Vilniuje.

(Video) Kodėl reikia lankytis pas ginekologą? Ginekologo patarimai

(Video) Ginekologas Vasia

(Video) SVEIKATOS MEDIS - Gydytoja ginekologė pataria, kaip palengvinti menopauzės simptomus

Daugiau įstaigų

Videos

1. Ginekologas, doc. J.Alisauškas apie mergaičių ir moterų sveikatą
(medcentras)
2. Į anoniminius paauglių klausimus atsako gydytoja akušerė ginekologė Milda Dubininienė
(lsveikata.lt)
3. Laparoscopic surgery by Dr. Anghel
(First Class OBGYN)
4. KAK Akuseris ginekologas
(Kuncu Klinika)
5. Pirmasis vizitas pas gydytoją ginekologą
(AJA komunikacija vaizdo įrašai)
6. oligohydramnios #shorts
(QuickMed)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 24/10/2023

Views: 5505

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.